پیکربندی آدرس IPv6 در لینوکس

در این آموزش شیوه تنظیم آدرس IPv6 در دو خانواده ردهت و دبین مورد بررسی قرار می گیرد.در آموزش های قبلی در اینجا توضیحات کاملی در مورد IPv6 ارائه شد.

پیش فرض های آموزش :

آدرس IPv6 :

2a03:2628:1::10/64

آدرس Gateway :

2a03:2628:1::1

 

 

  • فعال کردن IPv6 در خانواده ردهت ( RHEL , CentOS , Fedora و …) :

1 – فعال کردن شبکه IPv6 :

عبارت NETWORKING_IPV6=yes را به فایل etc/sysconfig/network/ اضافه کنید :

echo “NETWORKING_IPV6=yes” >> /etc/sysconfig/network

2 – تنظیم آدرس IPv6 بهمراه دروازه پیش فرض :

اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64
IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

DEVICE=”eth0″
NM_CONTROLLED=”yes”
ONBOOT=”yes”
IPADDR=109.74.225.43
NETMASK=255.255.255.192
GATEWAY=109.75.228.1
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64
IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1
 

3- سرویس network را شروع مجدد کنید :

service network restart

 

  • فعال کردن IPv6 در خانواده دبین ( دبین ، اوبونتو و … ) :

1-اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2a03:2628:1::10
netmask 64
gateway 2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

iface eth0 inet static
address 109.74.225.43
netmask 255.255.255.192
network 109.74.225.0
broadcast 109.74.225.63
gateway 109.75.228.1

iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2a03:2628:1::10
netmask 64
gateway 2a03:2628:1::1

 

2-سرویس networking را شروع مجدد کنید :

/etc/init.d/networking restart

  • تنظیم DNS سرور :

فایل etc/resolv.conf/ را مطابق زیر برای استفاده از DNS سرورهای V6 شرکت گوگل تنظیم کنید :

nano /etc/resolv.conf
nameserver 2001:4860:4860::8888
nameserver 2001:4860:4860::8844

  • آزمایش درستی تنظیمات :

برای تست تنظیمات انجام شده  گوگل را که با IPv6 تنظیم شده اند ping کنید :

[root@MahyarPC ~]# ping6 ipv6.google.com
PING ipv6.google.com(arn06s01-in-x10.1e100.net) 56 data bytes
64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=54 time=337 ms
64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=54 time=338 ms
64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=54 time=334 ms
64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=54 time=329 ms
64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=5 ttl=54 time=332 ms
^C
— ipv6.google.com ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms
rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

 

برای مشاهده جدول مسیریابی از دستورات زیر استفاده کنید :

[root@MahyarPC ~]# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination Next Hop Flags Metric Ref Use Iface
2a03:2628:1::/64 :: UA 256 8349 0 eth1
fe80::/64 :: U 256 0 0 eth1
::/0 2a03:2628:1::1 UG 1 1818 0 eth1
::/0 fe80::215:c6ff:fe1f:861b UGDA 1024 1 0 eth1
::1/128 :: U 0 267 1 lo
2a03:2628:1::10/128 :: U 0 18384 1 lo
2a03:2628:1:0:20c:29ff:fe0c:bebf/128 :: U 0 40 1 lo
fe80::20c:29ff:fe0c:bebf/128 :: U 0 756 1 lo
ff00::/8 :: U 256 0 0 eth1

[root@MahyarPC ~]# ip -6 route show
unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
2a03:2628:1::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
default via 2a03:2628:1::1 dev eth1 metric 1 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
default via fe80::215:c6ff:fe1f:861b dev eth1 proto kernel metric 1024 expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 64

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms
rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

  • منابع :

fedoraproject.org

centos.org

debian.org

cyberciti.biz

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

آموزش ایجاد Self Signed Certificate و ساخت فایل نصب !

در این آموزش در مورد نحوه تهیه یک گواهینامه دیجیتال خود نشان (self-signed) و نحوه …