تفاوت Increamental Backup & differential Backup

VV

در Incremental Backup، چنانچه فايلي archive attribute آن تعيين شده باشد، پاک خواهد شد. اگر شما incremental backup (يا Backup افزايشي) را پس از مدت زماني از پشتيبان‌گيري معمولي بگيريد، فقط فايل‌هايي که طي آن زمان تغيير داده شده يا جديد ساخته شده‌اند شامل پشتيبان‌گيري افزايشي مي‌شود. به همين ترتيب اگر incremental backup را زماني پس از يکincremental backup ديگر بگيريد، فقط فايل‌هايي که طي آن زمان تغيير داده شده يا جديد ساخته شده‌اند، پشتيبان‌گيري مي‌شوند. Incremental backupسريع‌ترين و کم‌حجم‌ترين نوع پشتيبان‌گيري است. اما اين روش، بهره‌وري کمي در restore کردن دارد زيرا شما بايد اول Backup نرمال را restore کنيد و بعد Backup افزايشي را restore کنيد (به ترتيب ساخته شدن). در حقيقت در اين روش تنها تغييرات (شامل اضافه شدن) ذخيره مي‌شود.

در روش Differential Backup فايل‌هايي که archive attribute آنها تعيين شده است، پس از پشتيبان‌گيري نيز صفت خود را دارند. differential backup (يا Backup تفاضلي) از صفت تغيير استفاده مي‌کند و فقط فايل‌هايي را شامل مي‌شود که از آخرين Backup نرمال يا Incremental ساخته شده يا تغيير داده شده‌اند. differential backup صفت تغيير را پاک نمي‌کند. بنابرياين اگر شما 2 روز پشت سر هم Backup تفاضلي بگيريد، Backup دوم شامل تمام فايل‌هايي که در Backup اول differential گرفته شده است، مي‌شود به‌علاوه هر فايلي که در روز دوم تغيير داده شده يا ساخته شده است. در نتيجه differential backup در مقايسه با incremental backup به فضا و زمان بيشتر نياز دارد، اما به نسبت پشتيبان‌گيري معمولي، خيلي کوچک‌تر است. Differential backupهنگام Restore بسيار کارامدتر از incremental backup است. اگر چه براي restore کردن کامل سيستم، بايد اول نرمال Backup و بعد آخرين Backup differential برگردانده شود.(گرچه به این موضوع باید توجه داشت که سرور 2008 از این نوع Backup پشتیبانی نمی کند )
در کل مبحث Backup  در این سیستم عامل به طور عجیبی دگرگون شده و حتی محل قرار گیری و شیوه نصب نیز متفاوت شده ( در مقایسه با سرور 2003 )، و نکته جالب تر آنکه به نظر در سرور 2008 مایکروسافت به Backup نیم نگاهی بیش نداشته و تازه در نسخه R2 به یاد آن افتاده، چرا که به طور مثال در نسخه R2 ما System state backup رو به صورت گرافیکی داریم حال آنکه در نسخه قبلی خیر ، یا مبحث Virtual Disk که Backup در هر دو نسخه بر همین پایه استوار شده اما تنها نسخه R2 توانایی Attach کردن آنها را به عنوان یک دیسک قابل استفاده دارد.

ساخت پروفایل پیش فرض برای کاربران ( Creating a Default Network Profile )
نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم دی 1389 ساعت 11:1 شماره پست: 23

When a user logs on to a Windows Vista computer for the first time, Windows Vista tries to find a profile named Default User.v2 in the NETLOGON share on the domain controller authenticating the user. If Windows Vista finds such a profile, this profile is copied to the user’s computer to form the user’s local profile on the computer. If Windows Vista does not find such a profile, the Default profile under %SystemDrive%\Users on the user’s computer is copied instead as the user’s local profile.

To create a default network profile, follow these steps:

1. 1. Log on to any computer running Windows Vista, using any domain user account.

2. 2. Configure the desktop settings, Start menu, and other aspects of your computer’s environment as you want users who log on to Windows for the first time to experience them.

3. 3. Log off and then log on using an account that belongs to the Domain Admins group.

4. 4. Click Start, right-click Computer, and then select Properties.

5. 5. Click Advanced System Settings. In the System Properties dialog box, click the Advanced Settings tab and then click Settings under User Profiles. The User Profiles dialog box opens.

6. 6. Select the user profile you previously configured in step 2 and click Copy To.The Copy To dialog box opens.

7. 7. Type \\domain_controller\NETLOGON\Default User.v2 in the Copy To dialog box.

8. 8. Click Change, type Everyone and then click OK twice to copy the local user profile you previously configured to the NETLOGON share as the default network profile Default User v.2.

9. 9. Type \\domain_controller\NETLOGON in the Quick Search box and press ENTER to open the NETLOGON share on your domain controller in a Windows Explorer window. Verify that the profile has been copied.

Note You may already have a Default User profile in NETLOGON that you created previously as a default network profile for users of computers running earlier versions of Windows. This network profile is not compatible with Windows Vista. See the section “Considerations for Mixed Environments” later in this chapter for more information

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

Creating Outlook Profiles for RemoteApps

Recently I have been involved in a project to roll out Microsoft RemoteApps, so users …