نصب و راه اندازی Certification Authority Failover Clustering (قسمت دوم) – پیکربندی کارت های شبکه موجود بر روی دو سرور مورد نظر جهت انجام سناریو

 

همانطور که می دانید، جهت راه اندازی Failover Clustering، می بایست سرورها درگیر در این سناریو، حداقل از دو کارت شبکه بهره مند باشند. یکی از این کارت شبکه ها جهت برقراری ارتباط با کلاینت ها و سرویس های موجود در شبکه، اعم از سرویس DNS و Active Directory و کارت شبکه دیگر، جهت برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر. همچنین اگر چنانچه شما (همانند این سناریو)، از iSCSI Shared Storage استفاده می نمایید، پیشنهاد می گردد که از کارت شبکه سومی نیز استفاده نمایید. وظیفه این کارت شبکه، در این حالت، برقراری ارتباط میان سرورهای درگیر با محل ذخیره سازی مشترک می باشد.

با توجه به مطلب فوق، در سناریوی پیش رو، دو سرور دارنده نقش Failover Clustering، از سه کارت شبکه برخوردار می باشند. پیشنهاد می گردد که جهت تشخیص سریع این کارت های شبکه در مواقع عیب یابی و در هنگام پیکربندی Failover Clustering، نام های مناسبی برای آنها در دو سرور دارنده نقش Failover Clustering انتخاب نمایید. به عنوان مثال، اینجانب نام Public NIC برای کارت شبکه ایی که وظیفه برقراری ارتباط با کلاینت ها و سرورهای موجود در شبکه را دارند، انتخاب نموده ام. همچنین نام Heartbeat NIC را جهت کارت شبکه برقرار کننده ارتباط مستقیم دو سرور مذکور برگزیده ام. این در حالیست که کارت شبکه متصل کننده سرور به محل ذخیره سازی مشترک، دارای نام iSCSI NIC می باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

Failover Clustering1

نکته 1: نام گذاری مورد نظر خود را حتما بر روی دو سرور دارانده نقش Failover Clustering، به صورت یکسان به انجام برسانید.

نکته 2: کارت شبکه ایی که وظیفه برقراری سرورها دارنده نقش Failover Clustering با شبکه داخلی را دارند، می بایست حتما دارای یک آدرس Gateway باشند.

نکته 3: بر اساس سناریوی تعریف شده، اینجانب رنج 192.168.0.0/24 را جهت استفاده در کارت شبکه های متصل به شبکه داخلی سازمان (Public NIC) انتخاب نموده ام. همچنین بر روی این کارت شبکه ها، آدرس 192.168.0.1 به عنوان آدرسGateway پیکربندی شده است.

نکته 4: بر روی کارت شبکه مختص برقراری ارتباط مستقیم بین دو سرور دارنده نقش Failover Clustering، دو سرویس Client For Microsoft Network و File And Printer Sharing For Microsoft Networks را غیر فعال نمایید. بدین منظور کافیست طبق شکل زیر عمل کنید:

Failover Clustering2

همچنین می بایست قابلیت NetBIOS Over TCP/IP را نیز بر روی کارت شبکه مذکور غیر فعال نمایید. بدین منظور کافیست طبق شکل تصاویر زیر عمل کنید:

Failover Clustering3

Failover Clustering4

Failover Clustering5

نکته 5: بر طبق سناریوی تعریف شده، جهت آدرس دهی Heartbeat NIC، از رنج 10.0.0.0/24 استفاده شده است. به شکل زیر نگاه کنید:

Failover Clustering6

نکته 6: پیکربندی های مرتبط با Link Speed و Duplex Mode مربوط به کارت شبکه های موجود را از حالت Auto Negotiation خارج کرده و بر اساس توانایی مورد پشتیبانی کارت های شبکه، به صورت دستی پیکربندی نمایید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

Failover Clustering7

Failover Clustering8

نکته 7: بر اساس سناریوی تعریف شده، رنج آدرس انتخاب شده جهت کارت های شبکه متصل به فضای ذخیره سازی مشترک، 172.16.0.0/24 انتخاب شده است. به شکل زیر نگاه کنید:

Failover Clustering9

نکته 8: می بایست بر روی دو سرور دارنده نقش Failover Cluster، ترتیب Binding کارت های شبکه به صورت زیر پیکربندی گردند:

Failover Clustering10

Failover Clustering11

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

Creating Outlook Profiles for RemoteApps

Recently I have been involved in a project to roll out Microsoft RemoteApps, so users …