مستندات ISMS : بخش 1

 

بر اساس استانداردهاي مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات، سازمان بايد مجموعه مستندات مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات را به شرح زير، براي خود تدوين نمايد:
• اهداف، راهبردها و سياستهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح تحليل مخاطرات امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• طرح مقابله با حوادث امنيتي و ترميم خرابيهاي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
• برنامة آگاهي رساني امنيتي به پرسنل دستگاه
• برنامة آموزش امنيتي پرسنل تشكيلات تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
در اين بخش، به بررسي قسمتي از مستندات فوق خواهيم پرداخت.

اهداف، راهبردها و سياستهاي امنيتي
اولين بخش از مستندات ISMS دستگاه، شامل اهداف، راهبردها و سياست هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات مي باشد. در اين مستندات، لازم است موارد زير، گنجانيده شوند:

۱.اهداف امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه
در اين بخش از مستندات، ابتدا سرمايه هاي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه، در قالب
سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات، ارتباطات، سرويسها و كاربران تفكيك و دسته بندي شده و
سپس اهداف كوتاه مدت و ميان مدت تامين امنيت هر يك از سرمايه ها، تعيين خواهد شد.
نمونه اي از اين اهداف، عبارتند از:
۱-۱- نمونه هائي از اهداف كوتاه مدت امنيت:
۱-۱-۱-جلوگيري از حملات و دسترسي هاي غيرمجاز، عليه سرمايه هاي فضاي تبادل اطلاعات سازمان
۱-۱-۲-مهار خسارتهاي ناشي از ناامني موجود در فضاي تبادل اطلاعات سازمان
۱-۱-۳-كاهش رخنه پذيريهاي سرمايه هاي فضاي تبادل اطلاعات سازمان
۱-۲- نمونه هائي از اهداف ميان مدت امنيت:
۱-۲-۱-تامين صحت عملكرد، قابليت دسترسي و محافظت فيزيكي براي سخت افزارها متناسب با حساسيت آنها.
۱-۲-۲-تامين صحت عملكرد و قابليت دسترسي براي نرم افزارها، متناسب با حساسيت آنها.
۱-۲-۳-تامين محرمانگي، صحت و قابليت دسترسي براي اطلاعات، متناسب با طبقه بندي اطلاعات از حيث محرمانگي.
۱-۲-۴-تامين محرمانگي، صحت و قابليت دسترسي براي ارتباطات، متناسب با طبقه بندي اطلاعات از حيث محرمانگي و حساسيت ارتباطات.
۱-۲-۵-تامين قابليت تشخيص هويت، حدود اختيارات و پاسخگوئي، حريم خصوصي و آگاهي رساني امنيتي براي كاربران شبكه، متناسب با طبقه بندي اطلاعات قابل دسترس و نوع كاربران


 

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

تداوم کسب وکار و فناوری اطلاعات

موضوع تداوم دیرینه و حائر اهمیت می باشد. انسان هوشمند از بدو زندگی اجتماعی خود …