Hot Standby Router Protocol

Hot standby Router Protocol: HSRP توسط سیکو ارائه شده است و اجازه می‌دهد
چندین روتر یا چندین MLS بعنوان یک Gateway یک IP آدرس دیده شوند. HSRP با Hello massage با آدرس ۲۲۴.۰.۰.۲ با پورت UDP 1985با دیگر روترها ارتباط برقرار می‌کند.

ابتدا یک HSRP group می‌سازیم و یک روتر را به عنوان Active با Primary و یک روتر را بعنوان Standby انتخاب می‌کنیم و بقیه روترهای که عضو گروه هستند بعنوان listeningباقی می‌مانند در سوئیچ MLS تا ۱۶ تا HSRP group می‌توانیم داشته باشیم انتخاب در HSRP بر اساس اولویت روتر انجام می‌شود که اولویت پیش فرض ۱۰۰ است روتری که اولویت بالاتری دارد می‌تواند بعنوان Active باشد اگر اولویت‌ها روتر ها یکسان بود روتری که بزرگ‌ترین IP را داشته باشد انتخاب می‌شود زمانی که یک اینرفیس روتر HSRP تنظیم شود وضعیت از اینرفیس عوض می‌شود و چند مرحله را پشت سر می‌گذارد.

disabled – init- listen – speak – standby – Active

فقط روتری که در حالت Standby است می‌تواند پیغامهای hello روتر Active را ببیند و این پیغامها هر ۳ ثانیه فرستاده می‌شوند اگر این پیغامها در زمان Hold time که ۱۰ ثانیه است خبری نشود روتر Active غیر فعال می‌شود و روتر Standby شروع به کار کردن می‌کند ما می‌توانیم این Timer را عوض کنیم.زمانی که روتر Active غیر فعال می‌شود و روتر Standby شروع به کار کردن می‌کند اگر روتر Active قبلی که fail بود نمی‌تواند سریعا به حالتActive خود را در بیاورد.تا زمانی که روتر Active فعلی Down می‌‌شود حتی اگر Priority آن بالاتر از روتر Active فعلی باشد. ولی می‌توانیم که اگر روتر Priority بالاتری داشت سریعا Active شود Reload – delay minimum Preempt group Standby با اضافه کردن گزینه Minimum روتر را اجبار می‌کنیم برای مقدار ثانیه که تعریف شده است صبر کند قبل از اینکه جایگزین روتر Active شود که دارای اولویت پایین‌تر است با اضافه کردنReload روتر را اجبار می‌کنیم برای مقدار ثانیه تعیین شده صبر کند بعد از Reload شدن این بخاطر اینست که Routing table کاملا Update شود.
HSRP: نیز Authentication را ساپورت می‌کند هم بصورت MDS هم Clear text Authentication group Standby HSRP از مکانیزمی استفاده می‌کند برای تشخیص لینکهای که دارای مشکل یا اینکه fail می‌شوند اگر ما در اینرفیس track استفاده کنیم HSRP اینرفیسهای که در آنها Track تعریف شده اگر دارای مشکل بودند اولویت آنها را پایین می‌آورد و برای اینرفیسهای که مشکلی ندارند اولویت را بالا می‌برد بطور پیش فرض مقدار اولویت را ۱۰ تا کم می‌کند.

HSRP Gateway addressing : هر روتر در یک گروه HSRP یک IP به اینرفیس آن اختصاص داده شده و برای انجام عملیات Rooting و یکIP مجازی دارد برای HSRP که به آن HSRP Address هم می‌گویند با Standby آدرس می‌گویند که کلا IP مجازی را بعنوان Gateway تنظیم می‌کند بخاطر داشته باشید که IP آدرس اینرفیس واقعی و IP آدرس مجازی HSRP باید در یکSubnet می‌باشند.

Load balancing HSRP: برای انیکار با یک گروه امکان پذیر نیست
نکته: هر روتر یک mac آدرس برای اینرفیس دارد این mac آدرس همیشه مرتبط با IP آدرس شده است برای IP مجازی HSRP یک mac آدرس تعریف می‌کند در ۰۰۰۰.۰c07.acxx که بجای XXعدد گروه.

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …