آموزش راه اندازی GRE tunnel بر روی روتر سیسکو

ciscogre

بدون هیچ توضیحی صرفاً به پیکربندی این مثال خواهیم پرداخت:

RouterA
Public IP: 217.219.50.100
Tunnel IP: 192.168.0.1
Private network: 192.168.1.0/24
IP on that private network: 192.168.1.1

RouterB
Public IP: 217.219.97.1
Tunnel IP: 192.168.0.2
Private network: 192.168.2.0/24
IP on that private network: 192.168.2.1

Config on RouterA :
interface Tunnel0
description connection to RouterB
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.97.1
tunnel mode gre ip

Config on RouterB :
interface Tunnel0
description connection to Linux RouterA
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.50.100
tunnel mode gre ip

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …