آموزش راه اندازی GRE tunnel بر روی روتر سیسکو

ciscogre

بدون هیچ توضیحی صرفاً به پیکربندی این مثال خواهیم پرداخت:

RouterA
Public IP: 217.219.50.100
Tunnel IP: 192.168.0.1
Private network: 192.168.1.0/24
IP on that private network: 192.168.1.1

RouterB
Public IP: 217.219.97.1
Tunnel IP: 192.168.0.2
Private network: 192.168.2.0/24
IP on that private network: 192.168.2.1

Config on RouterA :
interface Tunnel0
description connection to RouterB
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.97.1
tunnel mode gre ip

Config on RouterB :
interface Tunnel0
description connection to Linux RouterA
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.50.100
tunnel mode gre ip

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …