تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

با استفاده از EEMدر سیسکو که از ورژن 12.4 امکان استفاده از آن وجود دارد شما می­توانید وقایع را مدیریت کنید یعنی به هنگام وقوع هر Eventمجوع اعمال خاصی صورت پذیرد که در این مثال به هنگام وقوع ذخیره پیکربندی به عنوان Startupباید یک Backupنیز از پیکربندی فعلی یعنی Running-Configذخیره گردد.

event manager applet mahyar
event cli pattern “wr.*|wr.* mem.*|copy run.* start.*” sync yes
action 1.0 cli command “enable”
action 2.0 cli command “copy startup-config tftp://10.0.0.1/test2.txt”

action 3.0 syslog msg “Backup Complete…..” !

 

و یا در روشی آسان تر

 

  • ip ftp username ftp-username
  • ip ftp password ftp-password
  • archive
  • path ftp://202.163.x.x/routerconfig/$h
  • write-memory
  • time-period 21600

که برای مشاهده تفاوت آرشیو ها مطابق دستورات زیر عمل کنید

show archive config differences یا incremental-diffs

 

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

زمانبندی اجرای دستورات در سیسکو

ممکن است برای شما زمانی که از قابلیت زمانبندی برای اجرای فرامینی در ویندوز یا …