بوت شدن یک IOS از روی TFTP Server

شاید برای دوستان زمان هایی پیش آمده باشه که IOS درونFlash به هر دلیلی از بین رفته باشه و سیستم دیگه بوت نشه برای اینکه سیتم و IOS مورد نظر را بخواهیم بصورت اول برگردانیم باید طبق دستورات زیر عمل کنید:

1-ابتدا وارد محیط ROMMON شوید و دستور tftpdnld را پیدا کنید.

rommon 1 > ?
boot boot up an external process
confreg configuration register utility
dir list files in file system
help monitor builtin command help
reset system reset
set display the monitor variables
tftpdnld tftp image download

unset unset a monitor variable

2- IP Address و اتصالات دیگر را برای اتصال به TFTP Server پیکر بندی کنید وبعد نام IOS مورد نظر خود را وارد کنید.

rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.20.1
rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.20.254
rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.20.254
rommon 6 > TFTP_FILE=c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin

3- دستور tftpdnld را بزنید

rommon 7 > tftpdnldIP_ADDRESS: 192.168.20.1
IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY: 192.168.20.254
TFTP_SERVER: 192.168.20.254
TFTP_FILE: c1841-ipbase-mz.123-14.T7.binInvoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost

4- در این مرحله یک پیغام هشدار و تایید به شما نمایش داده می شود مبتنی بر اینکه تمام بخشها و فایلهای Flash از بین خواهد رفت زیرا این دستور زمانی استفاده می گردد که بخواهیم Recovery کامل بر روی Flash انجام دهیم.بعد از زدن دکمه Y پیغامهای زیر مبنی بر کپی کامل اطلاعات به شما نشان داده می شود

Do you wish to continue? y/n: [n]: y
Receiving c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin from 192.168.20.254 !!!!!!!!!!!!!!!
<Output omitted>!!!!!!!
File reception completed.
Copying file c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin to flash.
Erasing flash at 0x607c0000

program flash location 0x605a0000

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *